Menu
Your Cart

綜合其他

綜合其他

捨利弗,不可以少善根福德因緣,得生彼國。捨利弗,若有善男子、善女人,聞說阿彌陀佛,執持名號。若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、若六日、若七日,一心不亂。其人臨命終時,阿彌陀佛與諸聖眾,現在其前。是人終時,心不顛倒,即得往生阿彌陀佛極樂國土。捨利弗,我見是利,故說此言。若有眾生聞是說者,應當發願,生彼國土。

 

人緣膏,符布